PRAVILNIK ZA SEZONO 20/21

  • 22/07/2020

 

              PRAVILNIK PLAČEVANJA ČLANARINE IN VADNINE NK ŠAMPION ZA TEKMOVALNO SEZONO

                                                               2020/21 ( od 1.7.2020do 30.6.2021)

 

1. Člani NK Šampion so nogometaši, njihovi zakoniti zastopniki in druge zainteresirane osebe, ko podpišejo pristopno izjavo in plačajo članarino. Članarina se plačuje enkrat letno. Klub vodi poimensko evidenco članov.
2. Članarina za nogometaše, ki so že člani kluba, za tekmovalno sezono 2020/21, znaša 20€ in se plača do 31.7.2020 po izstavljenem računu. Če nogometaš preneha s treningi kadarkoli med letom, se članarina ne vrača. Članarina za ostale zainteresirane osebe je 20€ in se plača kadarkoli ob podpisu pristopne izjave.
3. Nogometaši v obdobju od 1.7.2020 do 30.6.2021 plačujejo vadnino v višini, kot to določa ta pravilnik:
za meseca julij in avgust 2020 vsi nogometaši plačajo eno vadnino v višini 40€

Od 1.9.2020 do 30.6.2021:

selekcija U7 (otroška nogometna šola)               20€/mesec
ostale selekcije                                                           40€/mesec
4. Članarina in vadnine se plačujejo po izstavljenem računu, ki ga nogometaši prejmejo od 20. do 25. v mesecu za tekoči mesec, praviloma po elektronski pošti in se plačujejo na transakcijski račun kluba:  SI56 3500 1000 1205 331, odprt pri BKS Bank d.d.
5. Nogometaš je opravičen do neplačila vadnine le vprimeru, ko zaradi bolezni ali poškodbe manjka na več kot 80% treningov v mesecu. V tem primeru je potrebno predložiti zdravniško potrdilo. Za vse ostale razloge za odsotnost je nogometaš dolžan plačati vadnino.
6. V družinah, kjer v selekcijah NK Šampion trenirata dva ali več otrok, starejši otrok plačuje polovičen znesek vadnine.
7. V kolikor nogometaš ne plača vadnine za tekoči mesec, se znesek prenese v naslednji mesec. V primeru dvomesečne zakasnitve plačila vadnine, se nogometašu izda opomin pred prepovedjo treniranja in igranja tekem. Določi se zadnji rok plačila (14 dni) in v kolikor stroški niso poravnani niti v navedenem roku, se nogometašu do izvršitve plačila izda prepoved treniranja in igranja tekem.
8. Pred začetkom treniranja v novi tekmovalni sezoni mora nogometaš poravnati vse zapadle obveznosti za prejšnjo sezono, drugače ne more začeti s treningi.
9. UO kluba lahko izda sklep o znižanem plačilu vadnineoz. za neplačilo vadnine. Sklep se izda na podlagi pisne vloge , ki vsebuje dokazila (npr. odločba Centra za socialno delo…), iz katerih je razviden upravičen razlog za znižanje ali neplačilo vadnine. Do izdanega sklepa nogometaš plačuje vadnino po pravilniku. Sklep UO velja od dneva izdaje do določenega datuma v sklepu oz. najdlje do konca tekmovalne sezone ( do 30.6.).
10. Ta pravilnik velja od 1.7.2020 dalje in velja za tekočo tekmovalno sezono do 30.6.2021 oz. do spremembe, o čemer odloči upravni odbor.
CELJE, 30.6.2020.                                                                                  Upravni odbor NK Šampion
DELITE S PRIJATELJI: