• 08/08/2019

Vsako leto je bilo nekaj nejasnosti glede plačevanja članarine ter vadnine (predvsem v poletnih počitniških mesecih). Zato vas sedaj obveščamo, da se članarina plača samo 1-krat na letoin plačajo jo vsi člani kluba v znesku 20€ (to je zapisano v statutu kluba, 14.člen). Članarino plačajo vsi člani kluba, ki so na seznamu, ne glede na to, ali trenirajo julija-avgusta, ali ne. Ker pa želimo vzpodbuditi, da bi čim več otrok obiskovalo treninge tudi julija oz. avgusta, smo se odločili, da bodo otroci, ki bodo trenirali v mesecu julij-avgust, dobili položnico za samo polovično vadnino, torej namesto 50€ samo 25€ – polovičen znesek kot neke vrste nagrada za marljivost v času počitnic. Zato spremljajte objave treningov v URNIKU in pripeljite otroka na trening, kjer bo sigurno užival.

Upravni odbor NK Šampion je na svoji seji sprejel sklep o minimalnem povišanju  vadnine na 50 €. V to so nas prisilili predvsem vse višji stroški delovanja in vzdrževanja infrastrukture.

Kot vsako tekmovalno leto si lahko spodaj preberete Pravilnik vadnine in članarine za sezono 2022/2023.

 

PRAVILNIK PLAČEVANJA ČLANARINE IN VADNINE NK ŠAMPION ZA TEKMOVALNO SEZONO

                                                                2022/23 ( od 1.7.2022 do 30.6.2023)

 1. Člani NK Šampion so nogometaši, njihovi zakoniti zastopniki in druge zainteresirane osebe, ko podpišejo pristopno izjavo in plačajo članarino. Članarina se plačuje enkrat letno. Klub vodi poimensko evidenco članov.
 2. Članarina za nogometaše, ki so že člani kluba, za tekmovalno sezono 2022/23, znaša 20€ in se plača po izstavljenem računu v mesecu juliju ali avgustu. Če nogometaš preneha s treningi kadarkoli med letom, se članarina ne vrača. Članarina za ostale zainteresirane osebe je 20€ in se plača kadarkoli ob podpisu pristopne izjave.

Novi člani plačajo članarino za tekmovalno sezono 2022/23 ob vpisu.

 1. Nogometaši v obdobju tekmovalne sezone 2022/23 (od 1.7.2022 do 30.6.2023) plačujejo vadnino v višini, kot to določa ta pravilnik:
 • za meseca julij in avgust 2022 vsi nogometaši selekcij U19,U17 in U15 plačajo eno vadnino v višini 50€ ,
 • za vse ostale mlajše selekcije znaša vadnina za isto obdobje  25€.
 • za vse preostale mesece v tekmovalni sezoni 2022/23 pa je vadnina za vse selekcije enaka 50€
 • v zimskem pripravljalnem obdobju ( dodatni individualni oz. fitnes treningi… ) se vadnina

za selekcije U15 do U19 lahko poviša na 60 €

 1. Članarina in vadnine se plačujejo po izstavljenem računu, ki ga nogometaši prejmejo od 20. do 25. v mesecu za tekoči mesec, praviloma po elektronski pošti in se plačujejo na transakcijski račun kluba: SI56 3500 1000 1205 331, odprt pri BKS Bank d.d.
 2. Nogometaš je opravičen do neplačila vadnine le v primeru, ko zaradi bolezni ali poškodbe manjka na več kot 80% treningov v mesecu. V tem primeru je potrebno predložiti zdravniško potrdilo. Za vse ostale razloge za odsotnost je nogometaš dolžan plačati vadnino.
 3. V družinah, kjer v selekcijah NK Šampion trenirata dva ali več otrok, starejši otrok plačuje polovičen znesek vadnine.
 4. V kolikor nogometaš ne plača vadnine za tekoči mesec, se znesek prenese v naslednji mesec. V primeru dvomesečne zakasnitve plačila vadnine, se nogometašu izda opomin pred prepovedjo treniranja in igranja tekem. Določi se zadnji rok plačila (14 dni) in v kolikor stroški niso poravnani niti v navedenem roku, se nogometašu do izvršitve plačila izda prepoved treniranja in igranja tekem.
 5. Pred začetkom treniranja v novi tekmovalni sezoni mora nogometaš poravnati vse zapadle obveznosti za prejšnjo sezono, drugače ne more začeti s treningi.
 6. UO kluba lahko izda sklep o znižanem plačilu vadnine oz. za neplačilo vadnine. Sklep se izda na podlagi pisne vloge , ki vsebuje dokazila (npr. odločba Centra za socialno delo…), iz katerih je razviden upravičen razlog za znižanje ali neplačilo vadnine. Do izdanega sklepa nogometaš plačuje vadnino po pravilniku. Sklep UO velja od dneva izdaje do določenega datuma v sklepu oz. najdlje do konca tekmovalne sezone ( do 30.6.).
 7. Ta pravilnik velja od 7.2022 dalje in velja za tekočo tekmovalno sezono do 30.6.2023 oz. do spremembe, o čemer odloči upravni odbor.

                Datum: Celje,    30.6.2022                                                   Upravni odbor NK Šampion

DELITE S PRIJATELJI: